ศาลจังหวัดบึงกาฬ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1419 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

37

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้น นายยุทธนา วุฒิพงษ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ บรรยายเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ การจ่ายเงินสินบนแก่ ผู้แจ้งความนำจับและเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี จากนั้นได้จัดสัมมนาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือและหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องสิรินธารา ๑  โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
ผบ.795/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.945/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.981/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.994/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.995/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 16.30 น.
ผบ.996/61
นัดไกล่เกลี่ยฯ
เวลา 16.30 น.
อ.1561/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1566/61
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1671/61
แจ้งสิทธิ
เวลา 10
อ.1804/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1805/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1806/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1814/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1816/61
นัดสอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.