ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

การคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ


การรับสมัคร วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ การประกาศผลคัดเลือกและการแต่งตั้ง ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดบึงกาฬ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bngc.coj.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ