ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ” ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดบึงกาฬและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ” ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดบึงกาฬร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการติดต่อราชการศาลให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นายฉลาด  ทานาวา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ และ นายยุทธนา  วุฒิพงศ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เอกสารแนบ