ศาลจังหวัดบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบึงกาฬ 364 หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 0 4249 1418 - 20 โทรสาร 0 4249 1517 E-mail : bngc@coj.go.th

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยภายในศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมให้ความรู้  เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยภายในศาลจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดบึงกาฬได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยภายในศาลจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในศาลจังหวัดบึงกาฬ มีความรู้เกี่ยวกับภัยจากอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์เบื้องต้นในการระงับเหตุ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา กับเป็นการลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ  เขียวขำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 


เอกสารแนบ